top of page
civilSziget-170803.jpg
portre1.jpg

Ambrózay Anikó

titkár

Szabadúszó tréner, szervezetfejlesztő szakember, szociális munkás és addiktológiai konzultáns.

roland.finaljpg-300x300.jpg

Gyekiss Roland

Szociális munkás, Alternatíva Alapítvány

paksi-bori.jpg

Paksi Borbála

elnökhelyettes

Szakterület: társadalmi kontextus, tényalapú beavatkozások

61451619_2082368728730314_65187333814028

Batári-Szepesi Anikó

Drog Stop Budapest Egyesület vezetője, gyógypedagógus és pszichológus.

dani-profil.jpg

Varga Dániel

elnök

A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. szakmai vezetője, prevenciós szakember, mediátor.

elnökség

történetünk

A Szövetség 2004 végén került bejegyzésre 13 civil szervezet alapításában. A szövetségi formában való együttműködést azonban megelőzte a Sziget Fesztiválokon lebonyolított Civil Falu (CF) program közös megvalósítására létrejött több éves kooperáció a szervezetek között A Sziget Fesztiválokon az évről-évre egyre összehangoltabban és egyre több területen (programok szakmai tartalma, design, kommunikáció, finanszírozás, stb.) együttműködő szervezetek úgy gondolták, hogy az egy hetes rendezvény lebonyolításán túl hasznos lenne, az együttműködés folyamatossá tétele, illetve több területre (pl. az érdekérvényesítés területére) való kiterjesztése. Így valójában a MADÁSZSZ-t az a felismerés hívta életre, hogy a drogprevencióval, ártalomcsökkentéssel foglalkozó civil szervezetek együttesen hatékonyabban képviselhetik önként vállalt feladataik ellátását, mint atomizált formában. "A legtöbb szervezet abból a célból csatlakozott a MADÁSZSZ-hoz, hogy az ernyőszervezet a közös érdekeket képviselje, szakmai támogatást nyújtson, illetve, hogy segítse a tagszervezetek közötti kommunikációt." ( Erőforrás- és igényfelmérés a MADÁSZSZ tagszervezetek körében, Arnold-Paksi, 2007).
 

A szövetség működése 2007-ig

 

A Szövetségi tagok együttműködése 2007-ig elsődlegesen közös szakmai rendezvények megvalósítására korlátozódott. Ezekben az években több olyan programot szerveztünk, illetve több olyan - mások által szervezett - programon jelentünk meg, ahol a közös fellépés adta előnyöket használtuk ki. Ezek közül néhány (a saját szervezésű programok részletezésével):

 • Drog helyett karrier, Millenáris Park (2001)

 • Civil Falu Program, Sziget Fesztivál (2001-2008, évente)

A Civil Falu programot átlagosan 15-20 szervezet együttműködésében bonyolítottuk le a Sziget Fesztiválokon. Az ötlet és az elnevezés utal arra, hogy a szervezetek egy falut szimbolizáló elrendezésben, egymás mellett, összehangoltan végezték egy-egy hetes munkájukat. A program bemutatása itt tekinthető meg.  A CF programmal kapcsolatban végzett vizsgálatok eredményeit összefoglaló tanulmányok itt olvashatók. 
 

 • Deviancia konferencia. Pszinapszis (2002)
   

 • Szenvedélyek napja (2003-2006, évente)

 • Mini Civil Falu, Kriminalexpo IT-SEC Nemzetközi Bűnmegelőzési Szakkiállítás és Konferencia (2003-2007, évente)

A Mini CF prevenciós programunkat 10 MADÁSZSZ tagszervezet részvételével bonyolítottuk le a Kriminálexpon. Az akadályversenyen előre bejelentkezett középiskolás csoportok vettek részt, de arra is volt lehetőség, hogy a kiállítás látogatóiból szerveződött csoportok is végigmenjenek a megelőzés mindhárom színterét megismertető akadálypályán.  A program bemutatása itt tekinthető meg. 

 • REHA Hungary (2004- 2005)
   

 • Családi Nap, Palace Dance Club, Siófok (2004-2007, évente)

 • "Alternatíva" - Pláza program, Pólus Center (2005-2008, folyamatos)

Az újszerű "ALTERNATÍVA" programot a MADÁSZSZ tagszervezetek szakembereinek közreműködésével működtettük budapesti Pólus Centerben Az Alternatíva egyfajta alacsonyküszöbű szolgáltatásként, pszicho-szociális segítő helyként működött, ahova a plázában csellengő fiatalok bármikor betérhettek. A program bemutatása itt tekinthető meg.

2008-tól új irány

 

A 2007-es MADÁSZSZ célok között prioritásként fogalmazódott meg a Szövetség stratégiai tervezését, érdekképviseleti tevékenységét és a tagszervezetek hatékony együttműködését fejlesztő, a civil szféra és a drogellátás egyéb intézményi szereplői közötti kapcsolatok, információcsere, kommunikáció erősítését célzó fejlesztés lebonyolításának szükségessége. Ennek érdekében 2007/2008-ban 5 napos stratégiai tervező tréninget szerveztünk a CTF bevonásával. 

A tréninget megelőzte a tagszervezetek körében végzett erőforrás- és igényfelmérés, melynek eredményei beépültek a tervezési munkába. "…a szervezetek legkevésbé a for profit szférával és a döntéshozatali szervekkel történő kommunikációval, a média megjelenéssel, illetve a szakmai fórumok mennyiségével elégedettek. A MADÁSZSZ eddigi programjaival alapvetően elégedettek, és relevánsnak tartják." (Arnold- Paksi, 2007 ) 

A felmérés és a stratégiai tervezés eredményeként fontos szervezeti célok, fejlődési lehetőségek, stratégiai prioritások fogalmazódtak meg a 2008-2010-es időszakra: "Kivétel nélkül minden tagszervezet a MADÁSZSZ feladatának gondolja az érdekérvényesítést, a lobbytevékenységet, a döntéshozatali szervekkel való hatékonyabb kommunikációt. A szervezetek mintegy kétötöde szerint szakmai támogatást, illetve olyan szolgáltatásokat kellene nyújtania a MADÁSZSZ-nak, amely a tagszervezetek működésével kapcsolatosan ad információt." (Arnold- Paksi, 2007 ) 

A stratégiai tervezés során döntött úgy a tagság, hogy a MADÁSZSZ az elkövetkezendő években ne működtessen prevenciós programokat, és hogy tevékenysége egyértelműen az érdekérvényesítés köré csoportosuljon. 

A tervezés során elkészítettük a MADÁSZSZ 3 éves stratégiai dokumentumát, melynek megvalósításához jelentősen hozzájárult a 2008-ban megpályázott, a 2009/2010-es évben az ország három régiójában lebonyolított TÁMOP 2.5.1, "Függő(k) kapcsolatok" c. projektünk , melynek lebonyolításában konzorciumi partnerként a MADRISZ vett részt. 

A projekt hosszú távú céljaként a drogszakmai civil szervezetek együttes érdekképviseleti tevékenységének fejlesztését, hatékonyságának és fenntarthatóságának növelését tűztük ki. A szakértői kapacitás növelésével, az országos érdekérvényesítés megszervezésével, a tényeken alapuló helyzetértékeléssel a projekt közvetlen célja volt, hogy erősítse az együttműködésben résztvevő szervezetek, valamint a MADÁSZSZ érdekképviseleti potenciálját és hatékonyságát. A projekt összefoglalója itt olvasható.

2010 és 2013 közötti projektjeink a Stefan Batory Foundation támogatásával valósultak meg.

 

2013. október 1. és 2016. január 31. közötti projektjeink az NCTA támogatásával valósultak meg.

Érdekképviseleti tevékenység 

 

Már a kezdetektől törekedtünk párbeszédet folytatni a drogkoordinációt aktuálisan ellátó minisztériummal. A MADÁSZSZ elnöke 2007-től civil delegáltként, teljes szavazati joggal képviseli a civil drogszakma érdekeit a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) munkájában. A KKB a mindenkori kormány legmagasabb szintű tanácsadó és véleményező szerve a drogügyek tekintetében, melynek tagja között 2007-től 4 civil delegált is jelen van. 

A KKB-ben való érdekképviselet hálózatszerűen, a drogterületet képviselő más civil szakmai szervezetekkel (Magyar Addiktológiai Társaság, Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, Magyar Ártalomcsökkentők Egyesülete) való együttműködésben történik.

stratégia, célok

A MADÁSZSZ stratégia célja

 

2007 nyarán a MADÁSZSZ elhatározta, hogy kidolgozza a MADÁSZSZ stratégiáját a programok jobb összehangolása a tagszervezetek és a szövetség közötti együttműködés javítása, hatékonyságának növelése céljából. 
A Szövetség helyzetének értékelése rámutatott arra, hogy a kutatások, képzési programok, érdekérvényesítő és egyéb tevékenységek megfelelő összekapcsolása, összehangolása olyan többletminőséget eredményezhet, amely jó gyakorlatként a tagszervezetek munkáját, sőt más civil szervezetek munkáját is segítheti. 
A stratégiai tervezés fő célja a MADÁSZSZ további fejlődésének megalapozása volt, emellett részcélként a következőket tűztük ki: 

 • a szervezeti identitás alapjainak (küldetés, jövőkép, alapértékek) tisztázását;

 • a fő stratégiai irányok meghatározását;

 • a stratégia megvalósulásához szükséges szervezeti és menedzsment háttér meghatározását.

A stratégiai tervezés várható eredményei a stratégiai menedzsment elméleti alapjainak megismerésén túl az, hogy a szervezet tagsága elfogadja a stratégiai menedzsment fontosságát, és ezentúl éves terveiben, projektjeiben is használja a stratégiai tervezés eredményeit. Segítségével 2007 őszén kezdték el a közös tervezést a tagszervezetek képviselői, a CTF Alapítvány segítségével.

A tervezés előtti MADÁSZSZ helyzetértékelése

 

A tervezés előtti MADÁSZSZ szervezeti képe az álomszakasz és a növekedés közötti helyzetet mutatja. A szakmai elképzelés tiszta, néhány alapelv mentén végzik a feladatokat. A szervezet felméri a lehetséges forrásokat, az adományszervezési eszköztárat bővebben értelmezi (nem csak pályázatokban gondolkodik), de valóban csak kevés lépés történt még más típusú források bevonására. A MADÁSZSZ-nak van éves költségvetése és egyre több pályázaton indul a Szövetség.

Küldetés

 

A Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének küldetése, a prevenciós és ártalomcsökkentő színtéren zajló tevékenységek együttes hatékonyságának növelése, valamint lehetőségek teremtése a tagszervezetek hatékony működéséhez. Mindezt társadalmi és a kliensek iránti felelősségből tesszük, tagszervezeteink számára nyújtott érdekérvényesítéssel, minőségi szakmai és szervezeti működési szolgáltatások révén.

Alapértékek

 

Hitelesség 
A szervezet misszió – (cél)orientált, kliensközpontú, konstruktív programokkal rendelkezik, amelyekhez, lehetőségeihez képest – megadja a legmegfelelőbb személyi és infrastrukturális hátteret, segítséget. 

Együttműködés 
A MADÁSZSZ számára az együttműködés azt jelenti, hogy az autonóm, szervezetek (NGO-k) egyéni céljai mentén szerveződő együttes cselekvés olyan erőforrások mobilizálásához és produktumok létrejöttéhez vezet, amelyeket a tagok egyedül nem, vagy csak lényegesen nehezebben tudnak megvalósítani. A tagok a kölcsönösség elve alapján működnek együtt, azaz feltételezik, hogy az inputok összessége az outputok minőségében és mennyiségében jól leképezi a tagok által befektetett munkát és energiát. 

Szakmaiság 
Objektív drogprevenciós és ártalomcsökkentő „Etikai kódex” alapján működik, tevékenykedik, amely iránymutatásával segíti a minőségi szolgáltatások nyújtását. 

Tisztelet 
A MADÁSZSZ számára egy befelé és kifelé képviselt, kölcsönös bizalmon alapuló érték, melynek mozgástere a közösen lefektetett szabályok betartása és a szakmai és szervezeti nyitottság által kijelölt. 

Ezek az alapértékek ugyan szervezeti alapértékek, de bízunk abba, hogy gyakorlásuk által szűkebb és tágabb környezetünkben is elterjednek.

 

A MADÁSZSZ stratégiai prioritásai a 2008-2011-es időszakra

 

Az elkövetkező évek során a MADÁSZSZ abban a reményben kívánja munkáját végezni, hogy annak tevékenységével és tevékenységének széles körű megismertetésével is hozzájáruljon a magyarországi civil szféra elismertségének növeléséhez és a drogszakma presztízsének emeléséhez. A MADÁSZSZ célja, hogy Magyarországon, társadalmi szinten jelentősen változzon a drogos kép és az üggyel foglalkozó szervezetek hatékonyan és proaktívan tudjanak együttműködni, fellépni, érdeket érvényesíteni. 

A MADÁSZ olyan versenyképes civil szervezet kialakítására törekszik, amelyben 
 

 • a tagszervezetek hatékonyabban láthatják el önként vállalt feladataikat, és eredményesebben szolgálhatják célcsoportjaikat;

 • a szervezetek tudatában vannak annak, hogy napi tevékenységükkel és közös fellépéseikkel egyaránt a kitűzött célokat szolgálják; rang az odatartozás;

 • lehetőség van a szakmai fejlődésre és továbbfejlődésre;

 • olyan együttdolgozási lehetőségek, feltételrendszer van, amely a nehézségek ellenére is vonzóvá teszi a csatlakozást.

Fontos továbbá, hogy a MADÁSZSZ munkáját a tagszervezetek, partnereink, támogatóink és megbízóink egyaránt elismerjék. 

Az alábbi öt stratégiai irány körvonalazódott:

 • Legyenek a MADÁSZSZ-nak szervezeti működési szolgáltatásai - nyújtson szakmai szolgáltatást.

 • Dolgozzon ki a MADÁSZSZ szakma-specifikus stratégiát.

 • Kezdjen valamit a társadalmi drogos képpel (attitűdformálás).

 • Érdekképviseletet lásson el, azaz legyenek állásfoglalások.

 • Dolgozzon ki szakmai és szervezeti mechanizmusokat.

A Szövetség az alábbi stratégiai prioritásokat fogalmazta meg:

 • Megerősödés (Szakmai és szervezeti mechanizmusok kidolgozása a MADÁSZSZ, mint szakmai szövetség megerősödése érdekében.)

 • Belső szolgáltatások (Szakmai és szervezeti működést segítő szolgáltatások nyújtása kizárólag a tagszervezetek számára)

 • Kifelé irányuló tevékenységek (Szemléletformálás)

 • Társadalmi attitűdformálás a kialakult „drogos képpel" kapcsolatban

 • Szakma-specifikus stratégia kidolgozása

 • Érdekképviselet, Állásfoglalások

beszámolók, dokumentumok

Adatkezelési tájékoztató

A MADÁSZSZ alapszabálya

2011. június 8-án a MADÁSZSZ székhelye, és célja megváltozott. A végzés megtekinthető itt. 

2009.augusztus 6-án a MADÁSZSZ-t közhasznú nyilvántartásba került. A végzés megtekinthető itt. 

 

Beszámolók, mérlegek és eredménykimutatások 2005-2015

bottom of page