PROGRAM-INFORMÁCIÓS ADATLAP

Tartalom

1. Szervezeti illetve projekt jellemzők
2. Tevékenység
3. Célpopuláció - az a populáció, amelyben a módszer alkalmazható
4. A tevékenység részletes leírása (célok, koncepció, módszerek)
5. Programértékelés: értékelő vizsgálatok a program működéséről, hatékonyságáról
6. A programban részt vevő személyek (szakemberek, oktatók, interpretátorok stb.)
7. Finanszírozás

1. Szervezeti illetve projekt jellemzők

1.1 A felelős szervezet (programgazda) neve és elérhetősége

A szervezet (programgazda) neve: 2P Oktatási Bt.
A szervezetvezető neve: Csendes Éva
Cím: 1033. Budapest, Benedek Elek u. 8.
Telefon: +36 (1) 453-0199
+36 (1) 453-0198
+36 (20) 958-2588
Internet home page:

1.1.1 A szervezet tevékenységének rövid leírása

A szervezet (programgazda) fő tevékenysége:
személyiségfejlesztő keretű drogprevenciós oktatás 60
 
Egyéb, nem főtevékenységként végzett tevékenységek felsorolása:
oktatás kiegészítő tevékenység 10
környezetvédelmi oktatás 10
önismereti képzés 20

1.1.2 A jelenleg működő, aktuálisan futó programok felsorolása

A program megnevezése A szervezet kapacitásának kb. hány %-át fordítja a működtetésére
Úgy gondolom... 5
Véleményem szerint... 35
Életvezetési ismeretek és készségek 60

1.2. A program neve

Életvezetési ismeretek és készségek

1.2.1 A program indításának időpontja

1995

1.3 Az alprogram neve

1.3.1 Az alprogram indításának időpontja

1.4. A program/alprogram felelős és elérhetősége

Programvezető vagy alprogramvezető neve: Csendes Éva (2P Oktatási Bt.)
Telefon: +36 (1) 453-0199 +36 (20) 958-2588
Fax: +36 (1) 453-0198
E-mail: [email protected]

1.5. A kontaktszemély neve és elérhetősége (a kutatásban kapcsolattartó személy)

Név: Csendes Éva
Telefon: +36 (1) 453-0199 +36 (20) 958-2588
Fax: +36 (1) 453-0198
E-mail: [email protected]
Elérési idő: reggel 7-8-ig, délben 12-13-ig, délután 17 után

2. Tevékenység

2. A program keretében végzett tevékenység rövid, összefoglaló leírása

40 órás akkreditált pedagógus felkészítő műhelymunka: három tréner és kb. harminc nevelő, szemléletváltáson alapuló közös gondolkodása és tevékenysége általában a prevencióról, különös tekintettel az iskolai alapú elsődleges megelőzés gyakorlatáról. Drogprevenciós programunk személyiségfejlesztő keretű tevékenység, lényege, hogy nem ismeretátadáson alapul, hanem 14 területen végzett készségfejlesztésen. A képzésen, melynek alapját Csendes Éva 5 kötetes tanári kézikönyvsorozata, és a tréninghez készített 80 oldalas nyomtatott, fűzött háttéranyag alkotja, a pedagógusok módszertani felkészülését alapozzuk meg. Konkrét segítséget kapnak személyiségfejlesztő, drogprevenciós foglalkozások vezetéséhez, ill. összeállításához. A képzésen jártasságot szerezhetnek a tapasztalatokra alapozott interaktív tanítási-tanulási formában. A szülőkkel való kapcsolattartásra is gyakorlati bemutatóval és ötletekkel serkentjük a tanárokat.

3. A képzés célpopulációjára vonatkozó információk

A képzés célpopulációjával, illetve részletes leírásával kapcsolatos kérdésköröket K-val jelöltük. A jelölés célja, hogy elkülönítsük a képzés közvetlen célpopulációját, céljait azoktól, melyeket a közvetett, végső célpopulációval kapcsolatban fogalmaz meg, azaz a közvetlenül végzett tevékenységet attól a tevékenységtől, amit majd a program keretében kiképzettek végeznek.

K.3.1. A célpopuláció körülhatárolása

Óvódapedagógusok, általános és középiskolai tanárok, főiskolai és egyetemi hallgatók, védőnők, iskolaorvosok, pszichológusok.

K.3.1.1 A célpopulációról rendelkezésre álló információk, a fentben leírt levékenység helyzet-adekváltságának indoklása, a kiinduló helyzet leírása

A program előkészítésének időszakában (1992-1994) magyar eredetű prevenciós program nem működött Magyarországon. Az idegen származású, adaptált programokkal kapcsolatban a tanároknak jogos ellenérzései voltak, hiszen ezek döntő többsége ismeretátadáson és / vagy elrettentésen alapult, illetve kulturális hátterét tekintve nem illeszkedett a hazai sajátosságokhoz, és a gyerekek életkori sajátosságaihoz. A program kísérleti bevezetésének időszakában (1994-1999) az ország kb. 100 tanulócsoportjában került sor a program pedagógiai hatékonyságának vizsgálatára. Ez elsősorban a másodlagos célcsoportot érintette, bár jellegzetes képet kaptunk az iskolarendszer átalakulásásáról, a tanárok foglalkoztatottságáról, képzettségéről, a téma iskolai fogadtatásáról. A négy évig tartó (a felső tagozatos osztályokra kiterjedő) program legnagyobb hatását az ismeretek bővülésében, és az attitűdváltozásban lehetett mérni. Az időtartam - évi 12 foglalkozással - jelentős mérvű magatartásváltozás kialakításához nem volt elegendő. Ezen tapasztalataink alapján készítettük el az Életvezetési ismeretek és készségek óvodai és alsó tagozatos programrészletét, s kiterjesztettük működésünk körét a középiskolás generációra, illetve a velük foglalkozó pedagógusokra. is.

K.3.2. Hatókör: a direkt (végső) célcsoport(ok) - az a populáció, ahol a program kivitelezését vállalja.

Demográfiai jellemzői: -
Foglalkozási jellemzők: óvónők, általános és középiskolai tanárok, főiskolai és egyetemi hallgatók, védőnők, iskolaorvosok, pszichológusok
A hatókör szocio-kulturális jellemzői: -
Földrajzi hatókör: országos
Egyéb hatókör jellemzők: -

K.3.2.1. A hatókörébe tartozó célpopuláció nagysága

Célpopuláció nagysága: 150000

Becsült adat: X

Tényadat: -

K.3.2.2. A hatókörébe tartozó végső célcsoport lefedettsége

2001/2002 tanévben:

Ténylegesen hány főt képzett ki?: 2000
Lefedettség (%): 1,3

Egy átlagos tanévben:

Ténylegesen hány főt képzett ki?: 1200
Lefedettség (%): 0,8

K.4. A tevékenység részletes leírása (célok, koncepció, módszerek)

K.4.1. Végső cél

A drogfogyasztás szempontjából érintetlen ifjúság körének megtartása, a kísérletező fiatalok attitűdjének, magatartásának megváltoztatása érdekében pedagógusok módszertani felkészítése személyiségfejlesztő keretű, drogprevenciós célzatú nevelőmunkára. Szemléletváltás, amelyben az ismeretterjesztés hagyományos módszerével szemben a biztonságos, támogató, megnyilatkozást segítő tanulási légkör megteremtésével a tapasztalatszerző, interaktív tanítási-tanulási folyamat kialakításának gyakoraltát sajátíthatják el a pedagógusok.

K.4.1.1. A program során megcélzott szerek

Közvetlenül:

Legális szerek: X

Nem legális szerek: X

Egyik sem: -

Közvetve:

Legális szerek: X

Nem legális szerek: X

Egyik sem: -

K.4.1.2. A teljes program megvalósításának egyes paraméterei

Össz. óraszám (45 perc): 40
Időintervallum: 4 nap
Hány alkalom: 1
Hány személy tartja: 3

K.4.2. Specifikus (közbenső) célok

Első specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

A pedagógusok drogprevenciós ismereteinek bővítése, problémaérzékenységének növelése, drogfogyasztással kapcsolatos nézeteinek kiszélesítése.

Második specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

A tanárok módszertani felkészültségének gazdagítása: jártasságszerzés a tapasztalatokra alapozott, interaktív tanítási-tanulási módszerben.

Harmadik specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Élményszerzés tanulói, facilitátori, szülői szerepben.

K.4.2.1. Az egyes célokhoz kapcsolódó koncepció

Az első specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

Minden szenvedélybetegség multifaktoriális hátterű, vagyis a három prevenciós módszer (direkt, indirekt, alternatív) mindegyikének alkalmazási körével tisztában kell lennie a célcsoportnak. Olivenstein professzor és Ernst Servais ábrái a szenvedélybetegség három tényezőjéről (drog, egyén és környezet) valamint a velük kapcsolatos prevenciós módszerekről. Külön vizsgáljuk a három megközelítési mód iskolai gyakorlatát: helyi törvények, tanrendbe építhető programok, szabadidős programkínálat szélesítése, valamint a kínálat- és keresletcsökkentés módszereit.

A második specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

Az interaktív tanítási gyakorlat megfigyeltetése (trénerek által vezetett foglalkozásokon való aktív részvétel) valamint a hasonló módszerű óravezetés gyakorlása csoportokban. Csendes Éva: "Életvezetési ismeretek és készségek" c. tanári kézikönyvsorozat 5 kötete.

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

Todd Johnson: Tanulási kerék (a didaktikai játékok feldolgozása) Akvárium (óraelemzési módszer) Kockázatcsökkentés, mint a biztonságos, megnyilatkozást segítő, támogató tanulási légkör megteremtésének eszköze.

K.4.2.2. Az egyes célokhoz kapcsolódó módszerek és paraméterek

Az első specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Előadás, csoportmunka, didaktikai játékok

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 12
Hány alkalom: 1
Hány fős csoportokban: 10-30
Hány személy tartja: 3
Elérésének időintervalluma: 4 nap

A második specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Foglalkozások megfigyelése, átélése gyermeki szerepben, elemzése. Foglalkozások tervezése, vezetése.

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 12
Hány alkalom: 1
Hány fős csoportokban: 12
Hány személy tartja: 3
Elérésének időintervalluma: 4 nap

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Didaktikai játékokban és csoportmunkában való aktív részvétel.

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 16
Hány alkalom: 1
Hány fős csoportokban: 2-6
Hány személy tartja: 3
Elérésének időintervalluma: 4 nap