magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

A projekt rövid bemutatása
A projekt címe

A projekt időintervalluma

A projekt rövid összefoglalása

A projekt általános célja

A projekt indokoltsága

A projekt célcsoportjai

A projekt főbb tevékenységei

A projekt teljes pályázati anyaga


A projekt címe


Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete
(regisztrációs szám: NCTA-2013-4196-M1)


A projekt időintervalluma


2013. október 1 – 2015. szeptember 30. (24 hónap)
Hosszabbítás időszaka: 2015. október 1 - 2016. január 31.


A projekt rövid összefoglalása


A projekt célja a MADÁSZSZ, valamint a bevont szervezetek képessé tétele a kedvezőtlen körülményekre válaszoló, proaktív alkalmazkodásra, valamint hangsúlyos és szintén proaktív érdekérvényesítő tevékenység kialakítása országos és helyi szinten a szakmapolitikai kontextus megváltoztatása, a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb és célzottabb kormányzati szerepvállalás erősítése érdekében.

A MADÁSZSZ stratégiai fejlesztésének elemei: szervezeti és érdekképviseleti/kommunikációs működéssel kapcsolatos kompetenciák növelése, és hatékonyabb érdekérvényesítést lehetővé tevő kapacitások, struktúrák kialakítása.

A projekt keretében végzett fejlesztésbe összesen 20 drogszakmai civil szervezet kívánunk bevonni. A szervezetek kiválasztásakor a bevont szervezetek heterogenitására törekszünk, mind a végzett tevékenységük típusa, mind az ernyőszervezetekbe való tömörülésük alapján.

A projekt keretében szakmai/szervezeti működéssel kapcsolatos és érdekérvényesítési/kommunikációs kompetenciákat fejlesztő képzések zajlanak, kialakításra kerül a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Bizottság, és a Drogszakmai Civil Ombudsman intézménye, és facilitáljuk a helyi érdekérvényesítő tevékenységeket.

A projekt eredményeként – reményeink szerint - a MADÁSZSZ és a bevont szervezetek kompetenciái fejlődnek, működésük szakszerűsége növekszik, társadalmi beágyazottságuk javul. A terület érdekérvényesítésének szakszerűsége fejlődik, a szakmai iránymutatás erőteljesebbé válik országos és helyi szinten.


A projekt általános célja


A projekt célja a drogszakma támogatása az aktuális társadalmi körülményekre reflektáló proaktív alkalmazkodásában (I), valamint a terület érdek-érvényesítési tevékenységének javítása (II).

A konkrét fejlesztések mindkét cél esetében két szinten zajlanak. Az egyik szint a MADÁSZSZ stratégiai fejlesztése, a hatékonyabb működést és érdekérvényesítést lehetővé tevő készségek, kapacitások, struktúrák kialakítása. A fejlesztések másik szintje pedig a proaktív alkalmazkodással és érdekérvényesítéssel kapcsolatos tudás/tapasztalat átadása.

Átívelő célként érvényesíteni kívánjuk a nyilvánosság, a tényalapúság és az értékelés szempontjait.A projekt indokoltsága


Magyarországon a legkevésbé elfogadott társadalmi csoportot meglehetősen stabilan a kábítószer-fogyasztók képezik (Paksi, 2009; Takács, Szalma, 2013), s elutasítottságuk más országokkal összehasonlítva (pl. European Value Survey, 2008) kiemelkedő. Egy alkotmányozási és jogi kérdésekre fókuszáló 2011-es kutatás (Krekó, 2011) szerint a különböző társadalmi csoportok (pl. alacsony iskolázottságúak, etnikai kisebbségek) közül a drogosokról vélekednek úgy a legtöbben Magyarországon, hogy „legjobb lenne, ha a jövőben nem szavaznának”. A kliensek az ellátórendszeren belül is diszkriminatív folyamatokról számolnak be (Busa és mtsai, 2008). Ez, a drogfogyasztókkal szembeni fokozott távolságtartás/kirekesztés akadályozza a szerhasználók ellátásba jutását, illetve a társadalomba való visszailleszkedését.

A helyzetet súlyosbítják a hazánkban aktuálisan tapasztalható szakmapolitikai folyamatok, az iránymutatás hiánya (sokáig nem volt elfogadott drogstratégia), a drogügyek államigazgatási reprezentációjának alacsony szintje, a koordináció alacsony érdekérvényesítő képessége, az államigazgatás és a szakmai szervezetek közötti érdemi kommunikáció hiánya, a költségvetési források drámai elapadása.

A projekt alapját a fentieken túlmenően a területen dolgozó szakmai szervezetek súlyos fenntarthatósági problémái, bizonytalanságai, a tervezhetetlenség és a perspektívátlanság teremti meg.A projekt célcsoportjai


A projekt keretében végzett fejlesztések közvetlenül a MADÁSZSZ-ra, valamint 20 bevont drogszakmai civil szervezetre irányulnak.

A bevont szervezetek kiválasztása során a szervezetek heterogenitására törekszünk, mind a végzett tevékenységük típusa, mind az ernyőszervezetekbe való tömörülésük alapján. Ennek megfelelően – előzetes terveink szerint - a szervezetek három körből kerülnek kiválasztásra:

 1. Tíz szervezet a területen legnagyobb arányban megjelenő - prevencióval és ártalomcsökkentéssel foglalkozó - MADÁSZSZ tagszervezetek közül kerül kiválasztásra.
 2. Öt szervezet a drogszakma más szegmenseit megjelenítő, együttműködő ernyőszervezetek tagszervezeteit,
 3. Öt szervezet pedig a területen jelenlévő, de drogszakmai ernyőszervezetekbe nem tömörülő civil szervezeteket képviseli.

A bevont szervezetek kiválasztása két lépcsőben zajlik:

Az első lépcsőben 40 szervezetet kívánunk azonosítani, ahol a legnagyobb igény és várható hasznosság mutatkozik a projektben végzett tevékenységek iránt.

A második lépcsőben a megvalósíthatóság és a fenntarthatóság szempontjait kívánjuk érvényesíteni, melynek során az első képcsőben azonosított kört motivációs beszélgetés alapján tovább szűkítjük arra a 20 szervezetre, ahol várhatóan a legkisebb lesz a projekt során a lemorzsolódás, és minimalizálni próbáljuk a megvalósítás egyéb kockázatait.

A beavatkozások közvetlen célcsoportján túl azonban az országos és helyi szintű új érdekérvényesítési struktúrák kialakulása, a szakmapolitikai kontextus kívánatos irányba történő elmozdulása következtében a fejlesztések haszonélvezőjeként valamennyi, a területen dolgozó szakmai szereplő kedvezőbb helyzetbe kerül(het), javul(hat) a szervezetek szakmapolitikai képviselete, és növekszik a felvállalt, transzparenciát kapó ügyek száma.

Végső soron pedig – a szakmapolitikai kontextus megváltozása, és a közvetlen fejlesztésbe vont szervezetek jobb alkalmazkodása révén – javul(hat) a területen dolgozó szervezetek célpopulációjának ellátáshoz jutása is.A projekt főbb tevékenységei


 1. A MADÁSZSZ képessé tétele az aktuális körülményekre válaszoló, proaktív alkalmazkodásra, a bevont szervezetek támogatása a megújulásban.
  I.1. Készségfejlesztő képzések és tréningek a MADÁSZSZ számára:
  • I.1.a. Közösségi marketing kommunikáció fejlesztésére irányuló képzések/tréningek;
  • I.1.b. Újfajta civil érdekérvényesítő technikák megismerésére és elsajátítására irányuló képzések;
  • I.1.c. Nonprofit vállalkozási képzés.
  I.2. A bevont szervezetek képessé tétele a proaktív alkalmazkodásra, a megújulásra:
  • I.2.a. Készségfejlesztő képzések és tréningek;
  • I.2.b. Facilitátori, mentori szolgáltatások;
  • I.2.c. Vezetői szupervízió, csoport coaching.
 2. Hangsúlyos és proaktív érdekérvényesítő tevékenység országos és helyi szinten, a szakmapolitikai kontextus megváltoztatása, a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb és célzottabb kormányzati szerepvállalás erősítése érdekében.
  II.1. Proaktív érdekérvényesítő tevékenység országos szinten:
  • II.1.a. A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Bizottság létrehozása és működtetése: a testületnek egyfajta ’think tank’ funkciót szánunk, s működtetését különböző szakmai bizottságok révén tervezzük.
  • II.1.b. Drogszakmai civil ombudsman intézményének létrehozása és működtetése. Az ombudsman a kormányzati munkát és az állam hatalom-gyakorlását ellenőrzi. A civil szervezetek azon ügyeit gyűjti össze, képviseli és monitorozza, melyek az ő szintjükön már elakadtak, visszhangtalanok maradtak, vagy rendre hátrányukra történik az ügyek elrendezése.
  II.2. Proaktív érdekérvényesítő tevékenység helyi szinten: az országos szinten végzett szakmapolitikai tevékenység megjelenítése a helyi döntéshozók felé történő érdekérvényesítésben.

 3. Átívelő tevékenységek:
  III.1. Tényalapúság, értékelés:
  • III.1.a. A projekt során végzett tevékenységek folyamatértékelése;
  • III.1.b. Félidős értékelés.
  III.2. Nyilvánosság, társadalmi kommunikáció:
  • III.2.a. Közösségi kommunikáció igénybevételével a projekt fejlesztéseinek folyamatos hozzáférhetővé tétele;
  • III.2.b. Lobbi tevékenység a drog témának a TEDx Danubia előadásai között való megjelenéséért;
  • III.2.c. A projekt keretében elsajátított új technikák alkalmazását bemutató internetes terjesztésű kiadvány megjelentetése.