Alapértelmezett színséma
Projektleírás
 

"Függő(k) kapcsolatok"

a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában

 

A projekt azonosítója

Megvalósító Szervezetek

A projekt időintervalluma

A projekt célja

A projekt specifikus céljai 

A projekt célcsoportja

A projekt főbb tevékenységei

A projekt támogatója

 

 

 

A projekt azonosítója

TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0136 

 

Megvalósító Szervezetek

Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége – MADÁSZSZ

 

Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége – MADRISZ 

 

A projekt időintervalluma

2009. január 1. - 2010. december 31.

 

A projekt célja

A projekt keretében egymást erősítő illetve egymásra komplexen épülő tevékenységekkel kívánjuk erősíteni a magyarországi drog és ártalomcsökkentő területen működő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését.

A projekt hosszú távú célja a drogszakmai civil szervezetek együttes érdekképviseleti tevékenységének fejlesztése, hatékonyságának és fenntarthatóságának növelése.

A szakértői kapacitás növelésével, az országos érdekérvényesítés megszervezésével, a pontos tényeken alapuló helyzetértékeléssel a projekt közvetlen célja, hogy erősítse az együttműködésben résztvevő szervezetek, valamint a főpályázó érdekképviseleti potenciálját és hatékonyságát.

 

A projekt specifikus céljai 

1. A projekt keretében megalkotjuk és megvalósítjuk elsősorban az adományszervezésre, pénzügy stratégia tervezésére, humán erőforrás gazdálkodásra szervezeti kommunikációra fókuszáló szervezetfejlesztési tervet.  

2. A projekt további célja egy szakmaspecifikus civil stratégia kidolgozása, az érdekképviselet irányainak meghatározása érdekében.

3. A nemzetközi színtéren fellelhető jó érdekérvényesítési gyakorlatokkal harmonizáló szakmai standardok beazonosítása és bevezetésének ösztönzése.

4. A drog és ártalomcsökkentő ágazatban működő civil szervezetek professzionalizálódásának növelése.

5. A szervezetek közötti szakmai és érdekképviseleti együttműködés folyamatossá és hatékonyabbá tétele. Drogprevenciós civil érdekképviseleti célú együttműködés fejlesztésének keretében a projekt közvetlen célcsoportját képező civil szervezetek közötti kommunikáció fejlesztése, a hálózatszerű együttműködésben résztvevő szervezet számának növelése, civil társadalmi fórum szervezése, rendszeres informális konzultációk biztosítása, az információs-hálózat fejlesztése, a meglévő hálózatok tematikus összekapcsolása.

6. A projekt célja továbbá a színteret képviselő civil szervezetek szervezeti és szakmai működését segítő, hiánypótló szolgáltatáscsomag struktúrájának meghatározása:

 • Helyzetértékelésen és igényfelmérésen alapuló civil szolgáltatói modell kidolgozása.
 • Civil szervezetek működésének magas szintű szakmai támogatása adatbázisok létrehozása valamint szakértői kapacitás biztosítása által.

 

A projekt célcsoportja

Közvetlen célcsoport

Elsődleges célcsoportunk a tagszervezetek, illetve a drogprevenciós, ártalomcsökkentő és rehabilitációs színtéren dolgozó szakmai szervezetek összessége, és csak rajtuk keresztül a végső célcsoport.(Közvetlenül a végső célcsoport számára a MADÁSZSZ nem kíván szolgáltatásokat nyújtani) Ennek megfelelően a projekt közvetlen haszonélvezői egyrészt a tagszervezetek, másrészt a prevenciós, ártalomcsökkentő és rehabilitációs színtéren jelenlévő szervezetek összessége (iskolai színtéren országosan 136 prevenciós szolgáltató, 234 prevenciós programja működik, az ezekben dolgozók létszáma, mindegy 1500 fő. A szintér jelenleg feltáratlan szereplői legalább még egyszer ekkora közvetlen célpopulációt jelentenek)

 

Közvetett célcsoport

A projekt keretében végzett tevékenység révén a színtér szolgáltatóinak munkáján keresztül a szenvedélybetegek, a szenvedélybetegségek tekintetében kockázati helyzetben levők: a projekt végső célcsoportja a szenvedélybetegséggel küzdők, vagy ilyen tekintetben kockázati helyzetben levők, körülbelül 500.000 fő (alsó becslés), valamint a szenvedélybetegségek által közvetetten érintettek köre.

A közvetlen haszonélvezőkön belül a tagszervezetek szükségletei a MADÁSZSZ stratégiai tervezést megalapozó kutatás során felmérésre kerültek. Emellett közvetett kutatási adataink vannak a színtér működési nehézségeiről (Lásd. Czakó, 2002; Paksi 2006).

A közvetett haszonélvező populáció kiterjedéséről az éves nemzeti jelentések (pl.  Felvinczi és Nyírády, 2007), a drogepidemiológiai vizsgálatok (Pl. Paksi, 2007), illetve a problémás droghasználatra vonatkozó becslések (Elekes és Nyírády, 2007), továbbá az egyéb szenvedélybetegségekre vonatokozó indikátorok (pl. KSH halálozási adatok) adnak támpontot.

 

A projekt főbb tevékenységei

1. Kutatás - helyzetfelmérés

 A célcsoportba tartozó civil szervezetek tevékenységének strukturált tartalmi leírása

 •  a prevenciós szervezetekre vonatkozóan rendelkezésre álló információk frissítése, kiegészítése,
 • az ártalomcsökkentés illetve a rehabilitáció területén működő szervezetek és tevékenységek strukturált leírásainak kidolgozása, összegyűjtése

Erőforrás és igényfelmérés a célcsoportjába tartozó szervezetek körében:

 • a mozgósítható erőforrások
 • implicit és explicit szükségletek megismerése céljából

A célcsoportba tartozó szervezetek kapcsolathálójának feltárása

 • személyes és szakmai kapcsolatok
 • formális és informális szervezeti kapcsolatok

Más területen működő érdekképviseleti tevékenységet végző ernyőszervezetek körében végzett vizsgálatok:

 • az együttműködési formák, módszerek, technikák, jó gyakorlatok megismerése:
 • Tanulmányúton nemzetközi jó gyakorlatok megismerése, terjesztése – VAD nevű belga ernyőszervezet.
 • MADÁSZSZ szervezetfejlesztési terv kidolgozása, részbeni megvalósítása
 •  Hálózatfejlesztő és tárgyalástechnika tréningek a hálózatépítés és működtetés segítése, a hatékonyabb érdekérvényesítő képesség érdekében

A feltáró munka ütemterve megtekinthető itt.

 

2. Hálózatépítés az egészségügyi (drogszakmai) feladatokat ellátó civil szervezetek körében, amely során kétszintű (régió, központi) egyeztetési fórumot alakítunk ki. Eredményeként hatékonyabb érdekképviselet szeretnénk elérni az állam és önkormányzatok felé. A hálózati együttműködésben résztvevő szervezetek működését, szakmai munkáját, érdekérvényesítő képességét segíti a rendszeres információszolgáltatás, valamint a létrehozott közös szakértői adatbázis használata  

 

3. Civil stratégiai-szakmai terv kidolgozása a hálózatszerű érdekképviseleti célú együttműködés megvalósításához szükséges feltételek és irányok alapján.  

 

4. Közös szakértői adatbázis létrehozása és működtetése 20 fő szakértő bevonásával. Célja a szervezetek működésének segítése, érdekérvényesítéshez szükséges háttéranyagok biztosítása.

 

5. MADÁSZSZ honlapfejlesztés – akadálymentesítés, interaktívvá tétel, projekt felület kialakítása, hálózati működési funkció támogatása, zárt online rendszer kialakítása a hálózat szervezetei számára.  

 

A projekt támogatója

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Irányító Hatóság (IH): Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság

 

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.