top of page
batman-color-daylight-1203777.jpg
DCO_logo.jpg

Drogszakmai Civil Ombudsman

Mik tartoznak a feladatkörhöz?

Tisztelt drogszakmában érintett Társadalmi Szereplő! 

Késmárki Fanni vagyok, Drogszakmai Civil Ombudsman. 

Engedje meg, hogy bemutassam az általam ellátott új feladatkört, hogy ezzel is minél inkább segítségére lehessek!

2014. május 15-én, a magyarországi drogszakmai területen működő négy ernyőszervezet, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, a Magyar Addiktológiai Társaság és az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete drogszakmai civil ombudsmani intézményt hozott létre. A Drogszakmai Civil Ombudsman feladatkörrel dr. Bitskey Hajnalt bízták meg, melyet 2015. szeptember 30-áig látott el. Dr. Bitskey Hajnal ajánlására és a MADÁSZSZ felkérésére 2015. október 1-jétől vettem át a DCO feladatkört. 

Az új szerepkör létrehozásának legfontosabb indoka az volt, hogy a drogszakmában dolgozó szervezetek, főként az utóbbi években, a szakmát ért érezhetően negatív tendencia hatására, megfogalmazták igényüket egy jóval erősebb, jogi szakmai szempontokat is magába foglaló érdekképviseleti formára, egy konkrét jogérvényesítést is felvállaló általános képviseletre. Szükségesnek találták, hogy a már intézményesen létező eszközök mellett, létrejöjjön egy kizárólag a drogszakmai területet érintő kérdésekre, anomáliákra, jogsértésekre koncentráló intézmény. 

Drogszakmai Civil Ombudsman feladata alapvető jogvédelmi tevékenység ellátása a drogszakma szervezeteinek panaszai alapján és egyéb, tudomására jutott esetekben. 

A DCO a drogszakma terén, rendszerszintű, kiemelkedő súlyú jogsértésekre koncentrál. Feltárja a kialakult helyzetet és lehetséges megoldási alternatívákat vázol, amiről jelentést készít. Szükséges esetben a jelentés alapján, sürgető esetben haladéktalanul intézkedéseket kezdeményez. Jelentését minden esetben közli az érintettekkel. A kiválasztott ügyekben képviseli a jogi és társadalmi érdeket a jogi környezet adta lehetőségek szerint. 

Lehetséges intézkedései:

  • alapvető jogok biztosának eljárását kezdeményezi

  • javasolja az ombudsmannak, hogy forduljon alkotmánybírósághoz jogszabály, hatósági határozat, illetve bírósági döntés alaptörvénnyel való összeütközése esetén

  • bírósághoz fordul egyedi ügyekben magánjogi jogsértések esetén, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata érdekében, illetve önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése esetén, vagy helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatt

  • közérdekű adatigénylést kezdeményez

  • alkotmányjogi panaszt nyújt be folyamatban lévő ügyekben

  • országgyűlési bizottsághoz, Köztársasági Elnökhöz fordul törvénymódosítási javaslattal


A Drogszakmai Civil Ombudsman hiánypótló és kiegészítő szerepet kíván betölteni az állam által felhatalmazott alapvető jogok biztosához képest, törekszik a vele való harmonikus együttműködésre. A drogszakmai szervezetek körében felmerülő eseteken keresztül kívánja megóvni és érvényesíteni a szakmai közösségek és rajtuk keresztül a drogfogyasztók, egy igen hátrányos helyzetű társadalmi csoport alapvető jogait. 

Bízom benne, hogy feladatom ellátásával érdemben hozzájárulhatok az alapvető jogok biztosának eredményes munkájához, bizonyos esetekben egyfajta szakmai előkészítést kívánok neki nyújtani munkámmal, felhívni a figyelmét a kiemelkedő súlyú jogsértésekre. Célom, hogy így eljárásra alkalmas és érdemes eseteket a látókörébe emeljek, drogszakmai és jogi szakmai szempontból is megfelelő előkészítettséggel. Munkámat drogszakmai szempontból az engem felhatalmazó ernyőszervezetek és a szintén új intézményként felállított, Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) fogja segíteni. 

A folyamat elindulásához, az ügyek vizsgálatához, és a képviselendő egyedi esetek kiválasztásához arra van szükség, hogy az őket ért sérelmeket, illetve a tapasztalt visszásságokat jelezzék felém! 

Kérem, látogassanak el a MADÁSZSZ honlapjára, ahol a DCO menüpont alatt találják a panasz benyújtáshoz szükséges általános tájékoztatást! 

Észrevételeiket, megkeresésüket a  email címen fogadom, illetve problémájuk esetén várom Önöket személyes találkozó keretében is, előzetes egyeztetést követően. 

Budapest, 2015. október 15. 

A közös cél elérése reményében is köszönöm a bizalmukat és bízom együttműködésükben! 

Tisztelettel és üdvözlettel: 

dr. Késmárki Fanni 
Drogszakmai Civil Ombudsman

Bemutatkozás​

Dr. Késmárki Fanni, Drogszakmai Civil Ombudsman1981-ben születtem Budapesten, majd a középiskolát Miskolcon végeztem el az Avasi Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen Jog- és Államtudományi Karán folytattam, ahol 2000-ben Európai Uniós kiegészítő diplomát szereztem Cum laude minősítéssel. Szakdolgozatomat közigazgatási témakörökben írtam. 2004-ben szakvizsgáztam, majd 2015-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, másoddiplomaként, Sportjogi Szakjogász diplomát szereztem, szakdolgozatomat a Sportolói szerződésekről írtam. 

Ügyvédjelöltként klasszikus ügyvédi irodában dolgoztam, a szakvizsga megszerzése óta pedig – leszámítva a kisfiam születése miatt kihagyott 2 évet - egyéni ügyvédként dolgozom, irodám peres és peren kívüli eljárásokkal is foglalkozik. Ügyvédi tevékenységem mellett civil és karitatív feladatokat is ellátok szabadidőmben, főleg rászoruló gyerekeket támogató és állatvédelmi ügyekben, melyek során jogi tudásomat is kamatoztatom. 

A Drogszakmai Civil Ombudsmani szerepet szakmai feladatként és személyes okokból is fontos feladatnak és izgalmas kihívásnak találom. Tanulmányaim során érdeklődésem egyik fókuszát közigazgatási joggal kapcsolatos témák jelentették, a témában több dolgozatot készítettem. Úgy gondolom, hogy ezt a szakmai érdeklődésemet és tudásomat most Drogszakmai Civil Ombudsmanként, az állam és a civil szervezetek közötti viszony jogi aspektusainak vizsgálatával lehetőségem nyílik kamatoztatni. 

Személyes motivációim elsősorban közvetettek. Közeli ismerőseim révén sajnos tapasztalatokat szereztem már az addiktológiai ellátórendszer egy-egy szeletének működéséről, nehézségeiről. Drogszakmai Civil Ombudsmanként szeretnék többet tudni, reálisabb képet kapni a szakma, különös tekintettel a civil szakma által hozzáadott értékekről, és a magam jogászi eszközeivel segíteni abban, hogy ezeknek az értékeknek a kibontakozása kevesebb akadályba ütközzön. Elődömhöz hasonlóan, én is segítséget kívánok nyújtani minden fajta jogi eljárásban a drogszakma bármely résztvevője számára, akár perben, akár közigazgatási eljárások során. 

A korábbi Drogszakmai Civil Ombudsman munkáját és tevékenységét folytatva, célom a tőle már sok háttérmunkát, adatgyűjtés igénylő vizsgálatok eredményeinek rendszerezése és előkészítése nyilvános bemutatásukra. Szintén fontos feladatomnak tartom, hogy a már megkezdett peres ügyekben (KENYYSZI) jogegységi döntés szülessen, ami a jövőben egyfajta „védelmet”, hivatkozási alapot adhat a hasonló problémákkal küzdő szervezetek, intézmények számára. A rendelkezésemre álló viszonylag rövid projekt-időszakban, kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a civil szervezetek és az állam között jellemző, egyenlőtlen szerződéses viszony civil ombudsmani jelentésben történő bemutatására. 

A Drogszakmai Civil Ombudsmani szerep eredményességét, munkájának szemléletváltoztató hatását rövidtávon abban látnám, ha a szakma szereplői, az őket érintő jogszabályváltozásokhoz általában biztonsággal tudnának alkalmazkodni. Hosszú távon pedig abban, ha már a jogszabályalkotást megelőző, előkészítő folyamatban is hatékonyan érvényesülnének a szakma szempontjai, hogy együtt valóban rendszerszintű változásokat tudjunk elindítani.

bottom of page