top of page
jeremy-bishop-93208-unsplash.jpg

csatlakozz!

Tagfelvétel

A Szövetség tagja minden olyan jogi személy, amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a szövetségi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és tagdíj megfizetésére. 

A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti a Szövetség munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. 

Amennyiben a MADÁSZSZ tagja szeretne lenni, kérjük, írjon e-mailt a  címre!

Tagok jogai és kötelezettségei

 

A Szövetség minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a Szövetség működését érintő, minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. Továbbá a Szövetség minden tagja választási joggal rendelkezik. A szavazati jogát és a választási jogát minden tag a képviseletére jogosult tisztségviselője által gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag képviseletére jogosult tisztségviselője megválasztható. 

A pártoló tagok szavazati, választási és válaszhatósági joggal nem rendelkeznek. Rendelkeznek tanácskozási és javaslattételi joggal. 

A Szövetség tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a szövetségi célok megvalósítása, illetve a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

Tagság megszűnése

 

A szövetségi tagság megszűnik egyrészt a tag kilépésével. 

A kilépést írásban kell közölni a Szövetség valamelyik tisztségviselőjével. 

A szövetségi tagság megszűnik másrészt a tag kizárásával. 

A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja Szövetségnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. 

Súlyos vétségnek minősülnek különösen a következők:

  • Egymás utáni három közgyűlésről való távolmaradás

  • Tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása

  • A Szövetség céljával ellentétes magatartás


A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról, és biztosítani kell, hogy az eljárás során védekezését előadhassa. 

A kizárást tartalmazó határozat ellen a kizárás alá vont tag a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet. 

bottom of page